• افتتاح کلینیک سرب
  افتتاح کلینیک سرب در بیمارستان فیروزگر

 • دومین کنگره بین المللی آندوسونوگرافی ایران
  دومین کنگره بین المللی آندو سونوگرافی ایران

برگزاری اولین جلسه تدوین برنامه استراتژیک در مرکز آموزشی درمانی پژوهشی فیروزگر / برگزاری اولین جلسه آزمون صلاحیت حرفه ای
 • منشور حقوق بیمار
 • راهنمای مراجعه
 • راهنمای پذیرش
 • راهنمای ترخیص
 • آموزش

 • گوش و حلق و بینی                                
 • جراحی عمومی
 • ارتوپدی 
 • جراحی اعصاب
 • زنان و مامایی

 • روماتولوژی
 • ریه و تنفس                               
 • عفونی 
 • قلب 
 • داخلی اعصاب          
 • گوارش 
 • پوست 
 • ارولوژی
 • نفرولوژی