پيشنهادات و انتقادات
[ برگشت به فرم ]

موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
- .......
1 انتقاد و يا پيشنهاد شما مربوط به كدام بخش يا واحد از بيمارستان است؟
2 پيشنهادات و انتقادات خود در رابطه با اين بخش را وارد نماييد: