مرکز آموزشی درمانی فیروزگر- [اخبار پایگاه]
جذب پرستار اطلاعیه جذب پرستار

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۱۶ | 
مرکز آموزشی درمانی فیروزگر در نظر دارد نیروی فوق لیسانس پرستاری مسلط به تایپ فارسی و انگلیسی جهت امور آموزشی و پژوهشی جذب نماید . لذا از متقاضیان محترم تقاضا می شود جهت مصاحبه به دفتر مدیریت این مرکز مراجعه نمایند .
نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزشی درمانی فیروزگر:
http://iums.ac.ir/find.php?item=52.30052.53100.fa
برگشت به اصل مطلب