دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • راهنمای مراجعین
  • هیات عامل
  • كاركنان
  • درباره ما
  • معاونت آموزشی و پژوهشی و مراکز تحقیقاتی
  • گردشگری سلامت
  • معاونت اجرایی
  • مدیریت پرستاری


حوزه رياست
حوزه مديريت
گروه پرستاری
گروه درمانگاهی
بخش‌های بيمارستان

معرفی معاونت
حوزه مدیریت
        

آموزش پرستاری

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

دفترآموزش كاركنان پرستاري

       تاريخجه:

    آموزش كاركنان پرستاري جزءديرينه ولاينفك كاري پرسنل پرستاري بوده است وهميشه يك رديف تحت عنوان سوپروايزرآموزشي ازسالهاي دوربراي آموزش وراهنمايي كاركنان فعاليت مي نموده است .باشروع تغييرات درديدگاههاي  مديريت پرستاري دانشگاه كه ازحدودسالهاي 75-76آغازشد ،سوپروايزرآموزشي نيزدرروند برنامه هاي آموزشي خودتغييراتي منطبق بابرنامه هاي اعلام شده ازسوي معاونت درمان انجام دادوبتدريچ روند آموزش ازنيازسنجي شروع شده وباتدوين  تقويم آموزشي شش ماهه وسالانه براي آموزش كاركنان براساس نيازهاي آموزشي رده هاي مختلف پرستاري ادامه يافت .تاشروع دوره جديد فعاليت هيچ آماردقيقي ازروند نيازسنجي ،تعدادكلاسهاي برگزارشده ونتايج آن وهم چنين الزامي براي  سرانه آموزش كاركنان  وچودنداشت واين فعاليتها ازسال 80بتدريج منسجم شده وتابه امروزرشدوگسترش داشته است .سرانه آموزش كاركنان درسال 81حدود4.5ساعت بودكه درپايان سال 91به بيش از80نفرساعت آموزش رسيده است وهم چنان براساس استانداردهاي اعتباربخشي روبه رشد مي باشد.آموزش پرستاري كاركنان داراي يك كلاس آموزش باظرفيت 22نفرويك سوپروايزرآموزش مي باشد كه باهمراهي تيم آموزش متشكل ازكاركنان وپزشكان علاقه مند وهمكاري برخي موسسات آموزشي خارج ازمركزعهده دارآموزش 500پرسنل پرستاري مي باشد .براساس استانداردهاي اعتباربخشي درآموزش كاركنان كليه پرسنل پرستاري موظفندده عنوان الزامي اعتباربخشي (به ميزان حدودا"120ساعت) را علاوه بر نيازهاي آموزشي اختصاصي مرتبط بابخش خودبصورت سالانه بگذرانند.

       اهم وظايف سوپروايزرآموزشي:

1-انجام نيازسنجي آموزشي براي رده هاي مختلف پرستاري براساس استفاده ازمنابعي چون :نظرات سرپرستاران وپرسنل واحدها،گزارش خطاها،ويژگي بخشها،تحليل شاخصها،نظرات مشتريان ونيازهاي توسعه آينده

2-تحليل واولويت بندي نيازهاي آموزشي

3-تعيين راهبردهاي آموزشي براي موضوعات مربوطه

4-تعيين مدرس براي هرموضوع آموزشي براساس علاقه مندي،توانايي وسايرمعيارهاي مدون تهيه شده

5-تدوين تقويم آموزشي  
CAPTCHA
دفعات مشاهده: 2126 بار   |   دفعات چاپ: 571 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر