دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • راهنمای مراجعین
  • هیات عامل
  • كاركنان
  • درباره ما
  • معاونت آموزشی و پژوهشی و مراکز تحقیقاتی
  • گردشگری سلامت
  • معاونت اجرایی
  • مدیریت پرستاری


حوزه رياست
حوزه مديريت
گروه پرستاری
گروه درمانگاهی
بخش‌های بيمارستان

معرفی معاونت
حوزه مدیریت

کنترل عفونت

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

واحد كنترل عفونت

كنترل عفونت هاي بيمارستاني از اولويت هاي جهاني است و عوامل بسيار زيادي در گسترش اين عفونت ها     موثرند . گسترش بيمارستان ها ، بيماري هاي نو پديدي مانند ايدز و جنون گاوي و خطرات انتقال هپاتيتB وC و افزايش مقاومت ميكربي از جمله اين عوامل هستند.

در عين حال با افزايش شناخت عوامل پاتوژن بيمارستاني،راه هاي انتقال آنها، الگوي مقاومت ميكربي و كاربرد مواد گندزدا و ضدعفوني كننده ،روش هاي ضدعفوني و استريليزاسيون و روش هاي مختلف پيشگيري دريچه اي نوين در كنترل عفونت بيمارستاني گشوده شده است.

مطالعات درابطه باعفونت بيمارستاني ازسال 1359 درشيرازشروع شد.درتهران مطالعات غيرمتمركزاز سال 1381 شروع وازسال 1383بدنبال برگزاري كميته كشوري تصميم به تدوين دستورالعمل نظام مراقبت عفونت بيمارستاني گرفته شد.كميته هاي كنترل عفونت دربعضي بيمارستان هاي تهران ازسال 1383 تشكيل شد.

رييس اين كميته از بدو تشكيل در مركز فيروزگر (1383) متخصص عفوني و دبير كميته و پيگيري كننده تصميمات پرستار كنترل عفونت بوده است. درسال 1385 دبير كميته با عنوان كارشناس كنترل عفونت و از سال 1390 تحت عنوان سوپروايزر كنترل عفونت وظايف مربوطه را بعهده دارد.

كميته كنترل عفونت  با حضور اعضاي ثابت (رياست مركز ، مدير مركز، معاون درمان مركز، رييس تيم كنترل عفونت ، مدير پرستاري ، سوپروايزر كنترل عفونت، كارشناس بهداشت محيط ، كارشناس بهداشت حرفه اي ، سر پرستار اتاق هاي عمل و ‍CSR) و با توجه به دستور جلسه مسئولين ساير واحدها ماهانه و بر اساس شرايط ونيازها  در فواصل كمتر تشكيل مي شود.آمارهاي عفونت بيمارستاني ،موارد OUT BREAK، موارد نيدل استيك ، نتايج ارزيابي ها و اقدامات انجام شده و مشكلات موجود در زمينه كنترل عفونت و دستورالعمل هاي جديد در كميته مطرح و سياست گذاري و برنامه ريزي در رابطه با موارد فوق در كميته انجام مي شود. مصوبات كميته كنترل عفونت در سطح بيمارستان لازم الاجراست.

گروه هدف در كنترل عفونت بيماران با بستري بيش از 24 ساعت و كاركنان مراكزبهداشتي، درماني مي باشند.

عوامل اجرايي برنامه كليه افراد شاغل در بيمارستان اعم ازپزشكان ،پرستاران،بهياران، دانشجويان،پرسنل خدمات وپشتيباني و اداري را شامل مي شود و هر كس با هر مسئوليتي در بيمارستان بايستي در پيشگيري و كنترل عفونت هاي بيمارستاني به تناسب شغل خود مشاركت نمايند.


دفعات مشاهده: 3000 بار   |   دفعات چاپ: 626 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر