ميز خدمت الكترونيك
لیست اخبار صفحه :1
اهدا موفقیت آمیز اعضاء بیمار مرگ مغزی و قلبی (مرگ کامل) در بیمارستان فیروزگر
برای اولین بار در بیمارستان فیروزگر رخ داد

اهدا موفقیت آمیز اعضاء بیمار مرگ مغزی و قلبی (مرگ کامل) در بیمارستان فیروزگر

روز شنبه 29 مهر ماه 1402 اولین اهدا پس از مرگ قلبی در طبقه بندی مستریخت کلاس ۲،‌پس از زحمات تیم تخصصی OPU وتیم پیوند بیمارستان فیروزگر به طور موفقیت آمیز طی مدت هشت ساعت پس از مرگ قلبی انجام شد.

Template settings