ميز خدمت الكترونيك
میز خدمت الکترونیکی

به استناد بند ۲ ماده(۱۸) و در اجرای ماده (۱۷) تصویب نامه شورای عالی اداری با عنوان " حقوق شهروندی در نظام اداری " به شماره ۱۱۲۷۱۲۸ مورخ ۹۶/۱۲/۲۸ و به منظور ارائه خدمات به موقع و سریع و آسان به ارباب رجوع و همچنین ارتقاء رضایتمندی شما عزیزان از عملکرد ما ، میز خدمت راه اندازی شده است.

Template settings