ميز خدمت الكترونيك
لیست اخبار صفحه :1
اعتباربخشی بیمارستان فیروزگر انجام شد

اعتباربخشی بیمارستان فیروزگر انجام شد

بازدید اعتباربخشی توسط ارزیابان ارشد وزارت بهداشت و درمان به‌ منظور ارزشیابی و تعیین درجه بیمارستان، روز شنبه یکم و یکشنبه دوم بهمن ماه 1401 انجام شد.

Template settings