ميز خدمت الكترونيك
لیست اخبار صفحه :1
اجرای مانور دورمیزی و عملیاتی بحران آتش سوزی در بیمارستان فیروزگر
به منظور آمادگی

اجرای مانور دورمیزی و عملیاتی بحران آتش سوزی در بیمارستان فیروزگر

روز چهارشنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۱، مانور عملیاتی مدیریت بحران با سناریو آتش سوز در بیمارستان فیروزگر با همکاری و نماینده ستاد بحران شهرداری منطقه ۶، نماینده آتش نشانی منطقه، نماینده برق یوسف آباد، نماینده گاز منطقه، نماینده نیرو انتظامی، افراد تیم مدیریت بحران بیمارستان فیروزگر (مطابق با سامانه فرماندهی حادثه) و متخصصان حوزه سلامت در بلایا و فوریت ها اجرا شد.

    تنظیمات قالب