ميز خدمت الكترونيك
  • 1401/08/14 - 19:30
  • - number of visits: 110
  • - Number of visitors: 93
  • Study time: کمتر از یک دقیقه
به مناسب هفته پیشگیری از مسمومیت ها

اول آبان: روز پیشگیری از بروز مسمومیت ناشی از داروها

7083.mp3 اول آبان: روز پیشگیری از بروز مسمومیت ناشی از داروها

به مناسبت هفته پیشگیری از مسمومیت ها با شعار"پیشگیری از مسمومیت در همه گیری کرونا" واحد آموزش به بیمار بیمارستان فیروزگر به ارائه آموزش های همگانی و اطلاع رسانی عموم پرداخت.

 

  • Newsgroup : اخبار
  • News code : 7083
کپی لینک کوتاه:
key words
سیامک قاسمی
خبرنگار

سیامک قاسمی

Pictures

Comments

0 There are comments for this article

comment

Template settings