ميز خدمت الكترونيك

پوشش خبری Press TV اولین اهدا عضو بعد از مرگ کامل توسط واحد OPU دانشگاه علوم پزشکی ایران

332305.mp3 پوشش خبری Press TV اولین اهدا عضو بعد از مرگ کامل توسط واحد OPU دانشگاه علوم پزشکی ایران

روز پنجشنبه اردیبهشت ماه 1403،  خبرنگار پرس تی وی با حضور در بیمارستان فیروزگر و با دکتر زراعتیان سرپرست تیم دانشگاه علوم پزشکی ایران و  دکتر ضرغامی  و دکتر شفی خانی در خصوص دستاورد ملی  مصاحبه کرد.

لینک خبر اصلی Press TV:

https://www.presstv.ir/Detail/2024/05/05/724994/DCD-transplantation-multi-organ-donor-Iran-university-of-Medical-Sciences-

 

مصاحبه تصویری PressTV
:
{author_name}
Authors picture :

سیامک قاسمی
عکاس

سیامک قاسمی

ویدیوها

Template settings