ميز خدمت الكترونيك
  • 1401/08/16 - 18:37
  • - number of visits: 108
  • - Number of visitors: 105
  • Study time: کمتر از یک دقیقه
جهت ارتقاء دانش علمی مدیران

کلاس "تفکر انتقادی و مهارت های تصمیم گیری" برگزار شد.

سوم آبان ماه 1401، کلاس "تفکر انتقادی و مهارت های تصمیم گیری" با تدریس جناب آقای دکتر سید حسین کاظمی در واحد آموزش پرستاری برگزار شد.

7158.mp3 کلاس "تفکر انتقادی و مهارت های تصمیم گیری" برگزار شد.

سوم آبان ماه 1401، کلاس "تفکر انتقادی و مهارت های تصمیم گیری" با تدریس جناب آقای دکتر سید حسین کاظمی، عضو هیئت علمی گروه مدیریت دولتی دانشگاه تربیت مدرس در واحد آموزش پرستاری بیمارستان فیروزگر برگزار شد. 

این کلاس به دنبال سلسله دوره های مدیریت جهت افزایش ارتقاء سطح دانش علمی مدیران با هماهنگی سوپروایزر آموزشی بیمارستان فیروزگر سرکار خانم آب باریکی و حضور سرپرستاران و سوپروایزان بیمارستان اجرا شد.

 

  • Newsgroup : اخبار,کلاس های آموزشی
  • News code : 7158
کپی لینک کوتاه:
key words
سیامک قاسمی
خبرنگار

سیامک قاسمی

Pictures

Comments

0 There are comments for this article

comment

Template settings