ميز خدمت الكترونيك

قابل توجه مراجعین محترم:

 شروع نوبت دهی درمانگاهها  به شرح ذیل می باشد:

ردیف

درمانگاه

روز

درمانگاه

روز

1

جراحی عمومی

شنبه

خون

ماهانه

2

گـوارش

شنبه

آلرژی

ماهانه

3

روماتولوژی

شنبه

عروق

ماهانه

4

جراحی اعصاب

شنبه

فک و دهان

ماهانه

5

داخلی اعصاب

شنبه

دکتر  ترکان

ماهانه

6

ریــه

شنبه

طب سالمندان

ماهانه

7

دکتر  منصوریان

شنبه

دکتر  ضرغامی

ماهانه

8

دکتر صیاد

شنبه

پوست

ماهانه

9

روانپزشک

شنبه

طب فیزیکی

ماهانه

10

دکتر  دادرس

شنبه

ارتوپدی

ماهانه

11

دکتر آموزگار

شنبه

 

 

12

خـون

شنبه

کلینیک درد

ماهانه

13

 

 

قلب

ماهانه

14

 

 

اورولوژی

ماهانه

15

 

 

عفونی

ماهانه

16

 

 

داخلی تخصصی

ماهانه

17

 

 

نفرولوژی

ماهانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوبت های هفتگی، شنبه ها صبح ساعت 8:00  برای هفته آینده باز می شود..

Files

Template settings