ميز خدمت الكترونيك

ساعت ملاقات 

  • ساعت ملاقات از ۱۵:۰۰ الی ۱۶:۰۰ می باشد.
  • از حضور در بیمارستان و بخش های بستری در ساعات خارج ازملاقات خودداری کنید.
  • جهت رفاه حال بیماران در کوتاهترین زمان ممکن ،پس از ملاقات محل بیمارستان را ترک نمایید.
  • جهت جلوگیری از انتقال عفونت به خود و بیماران قبل و بعد از ملاقات دست های خود را بشویید.
  • به منظور کنترل آلودگی صوتی در محیط بیمارستان ،گوشی همراه خود را در حالت سکوت قراردهید.
Template settings