ميز خدمت الكترونيك
دکتر عباس آقابیکلوئی
معاون آموزش بیمارستان فیروزگر

     متخصص پزشکی قانونی،فوق تخصص (فلوشیپ) سم شناسی بالینی و مسمومیت

واحد های تحت پوشش معاونت آموزش:
 • دفتر معاونت آموزش
 • دفتر مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
 • واحد سمعی و بصری
 • کتابخانه
اهم فعالیت های معاونت آموزشی:
 1. ارتقاء فعالیت توسعه آموزش (EDO)
 2. انتشار منظم برنامه جامع کاری و آموزشی کلیه بخش های مرکز به عنوان آموزشنامه
 3. نیاز سنجی آموزشی بخش های آموزشی
 4. تدوین course plan برای گروه های فاقد آن
 5. تدوین برنامه عملیاتی معاونت آموزشی 
 6. برگزاری کارگاه های آموزش پزشکی برای اعضای هیات علمی
 7. برگزاری کارگاه های آموزشی استاندارد بیمارستانی برای کارورزان
 8. ارسال مقالات حیطه آموزش پزشکی بصورت ماهانه جهت اعضای هیات علمی به پست الکترونیک
 9. تهیه پمفلت های آموزشی در موضوعات رایج آموزش پزشکی
Template settings