ميز خدمت الكترونيك
سرکار خانم قانبیلی
مدیر امور مالی
بیمارستان فیروزگر 

واحد امور مالی می کوشد با بهره گیری از روش ها و تکنیک های نوین، تأثیر تهدیدات محیط را بر واحد، کاهش و در صورت امکان این تهدیدات را به فرصت تبدیل کرده، ضعف ها را بهبود بخشیده، قوتها را برجسته تر نموده و در نهایت موجبات رضایتمندی مشتریان داخلی، خارجی و ذینفعان را فراهم آورد.

ساختار اداری امورمالی:

  • حسابداری منابع و تأمین اعتبار
  • حسابداری پرسنلی
  • حسابداری درآمد
عمده فعالیت ها:
  • ثبت تمامی اسناد هزینه، دریافتی، علی الحساب و پیش پرداخت
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
Template settings