ميز خدمت الكترونيك

سوپروایزر کنترل عفونت: خانم الهام رضازاده
کارشناس پرستاری


کنترل عفونت های بیمارستانی از اولویت های جهانی است و عوامل بسیار زیادی در گسترش این عفونت ها موثرند . گسترش بیمارستان ها ، بیماری های نو پدیدی مانند ایدز و جنون گاوی و خطرات انتقال هپاتیتB وC و افزایش مقاومت میکربی از جمله این عوامل هستند.

در عین حال با افزایش شناخت عوامل پاتوژن بیمارستانی،راه های انتقال آنها، الگوی مقاومت میکربی و کاربرد مواد گندزدا و ضدعفونی کننده ،روش های ضدعفونی و استریلیزاسیون و روش های مختلف پیشگیری دریچه ای نوین در کنترل عفونت بیمارستانی گشوده شده است.

مطالعات درابطه باعفونت بیمارستانی ازسال ۱۳۵۹ درشیرازشروع شد.درتهران مطالعات غیرمتمرکزاز سال ۱۳۸۱ شروع وازسال ۱۳۸۳بدنبال برگزاری کمیته کشوری تصمیم به تدوین دستورالعمل نظام مراقبت عفونت بیمارستانی گرفته شد.کمیته های کنترل عفونت دربعضی بیمارستان های تهران ازسال ۱۳۸۳ تشکیل شد.

رییس این کمیته از بدو تشکیل در مرکز فیروزگر (۱۳۸۳) متخصص عفونی و دبیر کمیته و پیگیری کننده تصمیمات پرستار کنترل عفونت بوده است. درسال ۱۳۸۵ دبیر کمیته با عنوان کارشناس کنترل عفونت و از سال ۱۳۹۰ تحت عنوان سوپروایزر کنترل عفونت وظایف مربوطه را بعهده دارد.

کمیته کنترل عفونت  با حضور اعضای ثابت (ریاست مرکز ، مدیر مرکز، معاون درمان مرکز، رییس تیم کنترل عفونت ، مدیر پرستاری ، سوپروایزر کنترل عفونت، کارشناس بهداشت محیط ، کارشناس بهداشت حرفه ای ، سر پرستار اتاق های عمل و ‍CSR) و با توجه به دستور جلسه مسئولین سایر واحدها ماهانه و بر اساس شرایط ونیازها  در فواصل کمتر تشکیل می شود.آمارهای عفونت بیمارستانی ،موارد OUT BREAK، موارد نیدل استیک ، نتایج ارزیابی ها و اقدامات انجام شده و مشکلات موجود در زمینه کنترل عفونت و دستورالعمل های جدید در کمیته مطرح و سیاست گذاری و برنامه ریزی در رابطه با موارد فوق در کمیته انجام می شود. مصوبات کمیته کنترل عفونت در سطح بیمارستان لازم الاجراست.

گروه هدف در کنترل عفونت بیماران با بستری بیش از ۲۴ ساعت و کارکنان مراکزبهداشتی، درمانی می باشند.

عوامل اجرایی برنامه کلیه افراد شاغل در بیمارستان اعم ازپزشکان ،پرستاران،بهیاران، دانشجویان،پرسنل خدمات وپشتیبانی و اداری را شامل می شود و هر کس با هر مسئولیتی در بیمارستان بایستی در پیشگیری و کنترل عفونت های بیمارستانی به تناسب شغل خود مشارکت نمایند.

Template settings