ميز خدمت الكترونيك
اعضا تیم IPD ‌بیمارستان فیروزگر:
پزشک IPD:‌ خانم دکتر علیمرادنی– متخصص طب سالمندان
کارشناس IPD:‌ سرکار خانم آب باریکی – فوق لیسانس پرستاری
 
ارتباط با واحد بیماران خارجی بیمارستان:
آدرس: تهران، ‌میدان ولیعصر، ‌خیابان ولدی. ساختمان شماره 2،‌ بخش مهر.
 کارشناس مسئول بیماران بین الملل: 989918777790+
            
شماره تماس:‌ 982182141600+
شماره فکس: ‌982182141600+
شماره واتس آپ: 989918777790+
ایمیل:‌
IPD_Firouzgar@iums.ac.ir
Firoozgaripd@gmail.com

 

 
 
Template settings