ميز خدمت الكترونيك

تخت

نوع تخت قیمت تخت (به دلار)
خصوصی 84 دلار
ایزوله 84 دلار
دو تخته 63 دلار
سه تخته و بیشتر 42 دلار
ICU 196 دلار
CCU 98 دلار
NICU 196 دلار


برخی جراحی ها

پروسیجر یا جراحی قیمت (به دلار)
آنژیوگرافی کرونر 923 دلار
آنژیوگرافی مغز 1538 دلار
آنژیوپلاستی کرونر یک استنت 2462 دلار
آنژیوپلاستی کرونر دو استنت 4000 دلار
آنژیوپلاستی مغز  3077دلار
CABG 5538 دلار
تعویض دریچه 4308 دلار
پیس میکر 3077 دلار
پروستاتکتومی 1538 دلار
سنگ شکن 165 دلار
سیستوسکوپی 615 دلار
نفروکتومی 3077 دلار
آندوسکوپی 62 دلار
کولونوسکوپی 86 دلار
ERCP 1231 دلار
جراحی سرطان معده 3077 دلار
جراحی اسلیو 4308 دلار


جهت اطلاع از سایر جراحی و یا اقداماتی درمانی با IPDکارشناس تماس حاصل نمایید.

Template settings