ميز خدمت الكترونيك

سوپروازیر آموزش: خانم آب باریکی
کارشناس ارشد پرستاری


 

واحد آموزش کارکنان 
 
 آموزش کارکنان پرستاری جزءدیرینه ولاینفک کاری پرسنل پرستاری بوده است وهمیشه یک ردیف تحت عنوان سوپروایزرآموزشی از سالهای دوربرای آموزش و راهنمایی کارکنان فعالیت می نموده است .باشروع تغییرات دردیدگاههای  مدیریت پرستاری دانشگاه که ازحدودسال های ۷۵-۷۶آغازشد ،سوپروایزرآموزشی نیزدرروند برنامه های آموزشی خودتغییراتی منطبق بابرنامه های اعلام شده ازسوی معاونت درمان انجام دادوبتدریچ روند آموزش ازنیازسنجی شروع شده وباتدوین  تقویم آموزشی شش ماهه وسالانه برای آموزش کارکنان براساس نیازهای آموزشی رده های مختلف پرستاری ادامه یافت .تاشروع دوره جدید فعالیت هیچ آماردقیقی ازروند نیازسنجی ،تعدادکلاسهای برگزارشده ونتایج آن وهم چنین الزامی برای  سرانه آموزش کارکنان  وجودنداشت واین فعالیتها ازسال ۸۰بتدریج منسجم شده وتابه امروزرشدوگسترش داشته است .سرانه آموزش کارکنان درسال ۸۱حدود۴.۵ساعت بودکه درپایان سال ۹۱به بیش از۸۰نفرساعت آموزش رسیده است وهم چنان براساس استانداردهای اعتباربخشی روبه رشد می باشد.آموزش پرستاری کارکنان دارای یک کلاس آموزش باظرفیت ۲۲نفرویک سوپروایزرآموزش می باشد که باهمراهی تیم آموزش متشکل ازکارکنان وپزشکان علاقه مند وهمکاری برخی موسسات آموزشی خارج ازمرکزعهده دارآموزش بیش از ۱۰۰۰ پرسنل می باشد .براساس استانداردهای اعتباربخشی درآموزش کارکنان کلیه پرسنل پرستاری موظفندده عنوان الزامی اعتباربخشی (به میزان حدودا"۱۲۰ساعت) را علاوه بر نیازهای آموزشی اختصاصی مرتبط بابخش خودبصورت سالانه بگذرانند.

پرسنل تحت پوشش مرکز جهت آموزش شامل :
پرستار ۵۳۱
ماما ۸۰
بهیار ۲
کمک پرستار۲۱۹
اتاق عمل ۶۱
هوشبری ۵۲
منشی ۵۹
و در مجموع ۱۰۰۴ نفر
 
  اهم وظایف سوپروایزرآموزشی:
انجام نیازسنجی آموزشی برای رده های مختلف پرستاری براساس استفاده ازمنابعی چون :نظرات سرپرستاران وپرسنل واحدها،گزارش خطاها،ویژگی بخشها،تحلیل شاخصها،نظرات مشتریان ونیازهای توسعه آینده
  • تحلیل واولویت بندی نیازهای آموزشی
  • تعیین راهبردهای آموزشی برای موضوعات مربوطه
  • تعیین مدرس برای هرموضوع آموزشی براساس علاقه مندی،توانایی وسایرمعیارهای مدون تهیه شده
  • تدوین تقویم آموزشی  
Template settings