ميز خدمت الكترونيك
 
محمد حسین حسینی قوام آباد
سرپرست نیروی منابع انسانی
بیمارستان فیروزگر

امور اداری مرکز آموزشی و درمانی فیروزگر به منظور تسهیل در انجام امور اداری، مدیریت منابع انسانی، تلاش دارد تا با ایجاد سازمانی پویا، پیشرو و پاسخگو در ارائه خدمات اداری و پشتیبانی  برای اثر بخشی و افزایش کارآئی کارکنان مجموعه در راستای اهداف مرکز ایفای نقش نماید.
این واحد با برنامه ریزی، ساماندهی و نظارت بر حسن اجرای وظایف و فعالیت‌های اداری، پشتیبانی و مدیریت منابع انسانی بر اساس شایسته سالاری و عدالت محوری و تلاش برای ایجاد وحدت رویه در عملکرد اداری و توسعه منابع انسانی سعی بر آن دارد که با تأمین حفظ و ارتقاء منابع انسانی توانمند و کارآمد ، ایجاد زمینه لازم برای استفاده بهینه از دارایی های معنوی، دانشی و تجربه کارکنان را فراهم می نماید و با  نظارت کامل بر حسن اجرای مصوبات، مقررات، بخشنامه‌ها، مصوبات اداری، مالی، رفاهی و ... می کوشد در زمینه ارتقاء سطح کیفی زندگی کاری کارکنان با برنامه ریزی و نظارت بر اقدامات اداری، بهداشتی و رفاهی مبتنی بر رعایت کرامت انسانی  و با کاهش زمان ارائه خدمات اداری از طریق مکانیز کردن سیستم‌های اداری و یکپارچه سازی خدمات اداری و پشتیبانی ، تشویق و ایجاد انگیزه در کارکنان از طریق برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای دوره‌های آموزشی، ارزشیابی صحیح عملکرد و اعمال نظارت بهره وری  و توسعه و تقویت نظام نظارتی و ایجاد وحدت رویه در اجرای مقررات مربوط به امور اداری و مدیریت منابع انسانی فعالیت  نماید.


موقعیت فیزیکی: ساختمان اصلی بیمارستان طبقه زیر همکف واحد امور اداری

از جمله وظایف مهم امور اداری می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • تهیه و تنظیم برنامه های مختلف به منظور هماهنگ نمودن فعالیت های کارکنان تحت سرپرستی
 • تشریک مساعی با مقام مافوق و سایر مراجع مربوطه
 • نظارت کلی بر عملکرد واحدهای تحت سرپرستی از جمله کارگزینی، دبیرخانه، بایگانی، لاندری، خدمات،  مرکز تلفن و اطلاعات، انبار ، امور قراردادها و امور رفاهی
 • نظارت بر صدور گواهی کار پرسنل و محاسبه اضافه کار و ارائه به واحد مدیریت و در نهایت امور مالی
 • تعیین وظایف و حدود مسئولیت مسئولین واحدها
 • امضاء مکاتبات و ارجاع به واحدهای مربوطه
 • تنظیم کلیه قراردادهای مرکز
 • نظارت، پیگیری و اقدام در خصوص برگزاری مناقصات و مزایده ها و قراردادهای مربوطه
 • هماهنگ کننده کمیته های بیمارستانی و عضو کمیته های مرتبط
 • تهیه و ارائه آمارهای مربوط به نیروی انسانی مورد نیاز ریاست و مدیریت مرکز
 • پاسخ دهی به مکاتبات با هماهنگی مدیریت و ریاست
 • شرکت در کمسیون های مختلف، سمینارها، جلسات
 • نظارت کلی بر اقدامات پرسنلی از جمله انتصاب، ترفیع، ارزشیابی کارکنان، مرخصی ها و غیره برابر آئین نامه های مربوطه
 • رسیدگی به تقاضاهای واصله مربوط به امور اداری
 • تهیه گزارش فعالیت ها، مشکلات جهت سرپرست مربوطه و انجام امور محوله که از طرف ریاست و یا مدیریت مربوطه ارجاع می گردد.
دبیرخانه
 مسئول امور دفتری: خانم امدادی
تلفن داخلی: ۳۰۸
از وظایف و مسئولیت های این واحد به اختصار به شرح ذیل می باشد.
 • به روز بودن مکاتبات  وپیگیری تهیه و ارسال پاسخ آنها
 • تایپ و آماده سازی و به روز بودن نامه های صادره  مرکز
 • امکان بازیابی مکاتبات و پیگیری مکاتبات  صورت گرفته
 • ثبت و صدور نامه ها از سیستم  اتوماسیون ودر صورت لزوم در دفتر اندیکاتور
 • ثبت گواهی حقوق ،گواهی اشتغال بکار ، و...
 • در این واحد کلیه نامه ها ،نامه های پستی ،مجلات از داخل وخارج از مرکز تحویل
  گرفته میشود  وتوسط نامه رسان به واحد های مربوطه ارجاع میشود
 • ارسال پرونده های پزشکی بیماران به پزشکی قانونیهای مختلف،کلانتریها و دیگر مراجع قانونی ثبت و  صدور نامه ها از سیستم اتوماسیون
 • پیگیری و پاسخ مراجعین حضور و تلفنی
کارگزینی 
کارگزین: خانم جمالی         تلفن داخلی 428
            خانم سعادتمند    تلفن داخلی 282

این واحد وظایف مختلفی دارد که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود:
 • تهیه پیش نویس کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال، ترمیم حقوق، مرخصی ، معذوریت ترفیع،  اضافه کار و نظیر آن با اطلاع مقام مافوق و با رعایت قوانین و مقررات مربوط
 •  انجام امور مربوط به تعاون، بیمه و رفاه کارمندان
 • برنامه ریزی و سرپرستی امور مختلف کارگزینی
 • مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل
 • صدور احکام (انتقال، ماموریت، تغییر حقوق و مزایا)
 •  تهیه و صدور نامه های مختلف و گواهی اشتغال به واحدهای دانشگاه و واحدهای داخلی و سایر ارگان ها
 • رسیدگی به تقاضاهای واصله و بررسی و کنترل مداوم سوابق پرسنل جهت احقاق حقوق آنان (ارتقاء طبقه و رتبه تشویقی) (بازنشستگی، تبدیل وضع، ترفیع، پایان ماموریت
 •  اجرای خط مشی های تعیین شده با اتخاذ تدابیر لازم و اجرا و اطلاع رسانی ضوابط و دستورالعمل ها
 •  به روز رسانی تشکیلات سازمانی جهت ارائه آمارهای مختلف
 •  اتخاذ تدابیر لازم به مظور پیشرفت و بهبود امور جاری و تهیه گزارشات لازم
بایگانی
مسئول بایگانی: خانم براتی
تلفن داخلی: ۲۸۱
 
حضور و غیاب
مسئول حضور و غیاب: خانم چیت فروش
تلفن داخلی: ۲۸۰
 

امور قراردادها
مسئول امور قراردادها: آقای آبادکار

تلفن داخلی: ۸۰۰

Template settings