ميز خدمت الكترونيك

سوپروایزر آموزش سلامت: خانم میترا نیکزاد
کارشناس پرستاری


آموزش سلامت فرایندی است هدفمند، سیستماتیک، منظم و طراحی شده که به موجب آن یادگیری اتفاق می افتد  وباعث تغییر در آگاهی، نگرش ، مهارت مددجو ، افزایش صلاحیت توانایی مددجو در مراقبت از خود، افزایش سطح سلامت و رفاه جامعه می شود که در برگیرنده تمام فعالیتهای آموزشی مربوط به بیماری شامل آموزش های درمانی، بهداشتی و ارتقای سلامت بالینی می باشد.

 به عبارت دیگرآموزش سلامت یکی از ابعاد مهم مراقبت های پرستاری و از نقش های کلیدی پرستاران در ارائه خدمات بهداشتی ودرمانی به شمار می رود . پرستار در نقش آموزش دهنده به بیمار و خانواده وی کمک می کند تا توانایی آنان در مراقبت از خود افزایش یابد و در نتیجه سلامتی ارتقاء یافته و از بیماری ها پیشگیری شود.

 می توان گفت که دو امر مراقبت از بیمار و آموزش به بیمار در جهت دست یافتن به اهداف پرستاری ، لازم و ضروری و در واقع متمم یکدیگر هستند .

 مزایای آموزش مراقبت ازخود به بیماران:

افزایش رضایتمندی بیمار

کاهش اضطراب بیماروهمراه

کاهش دوره بستری

افزایش  نتایج درمان با پایبندی بیشتر بیماران به اقدامات مراقبتی

کاهش هزینه های درمانی و بهداشتی

بهبود کیفیت زندگی بیمار

کاهش بروز عوارض بیماری

افزایش توانمندی و مشارکت مددجو در برنامه های درمانی و مراقبتی

افزایش استقلال بیمار در فعالیت های روزمره

تکمیل برنامه های درمانی

کاهش پذیرش مجدد بیماران 

شرح وظایف سوپروایزرآموزش سلامت:

سوپروایزر ارتباطات و آموزش سلامت، پرستاری است که در مراکز بهداشتی درمانی، مسئولیت فعالیتهای آموزش سلامت به مددجویان راتحت نظرمدیرپرستاری  به عهده دارد. حیطه فعالیتهای وی شامل آموزشهای درمانی، بهداشتی و ارتقاء سلامت بالینی است که برای کمک به مددجو و خانواده وی به منظور تصمیم­گیری آگاهانه در مورد بیماری خود و کسب مهارت خود مراقبتی صورت می­گیرد.

 

تعیین اعضاء کمیته آموزش سلامت در بیمارستان

آشنا کردن اعضاءکمیته آموزش سلامت و کارکنان بیمارستان با طرح آموزش سلامت به مددجو

تعیین اهداف آموزشی ( کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت)

هدایت و آموزش کارکنان در اجرای برنامه­های آموزش سلامت در واحدهای ذیربط

تدوین برنامه­های آموزشی مستمر جهت کارکنان در رابطه با مهارتهای آموزش سلامت به مددجویان

بررسی نیازهای آموزشی مددجویان

تهیه رسانه­های آموزشی و مستندات معتبر جهت آموزش سلامت به مددجویان

تهیه و تنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد و فعالیتهای آموزش سلامت در واحدهای ذیربط

پایش و ارزشیابی مستمر خدمات آموزش سلامت در واحدهای ذیربط با استفاده از ابزار مناسب 

ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه آموزش سلامت به مددجویان

بررسی فعالیت آموزشی کارکنان، شناسایی و تقویت آنان

گزارش پیشرفت برنامه به کمیته مرکزی آموزش سلامت

همکاری با کمیته مرکزی جهت ارزیابی کیفیت خدمات آموزش سلامت به مددجویان و شناسایی نقاط قوت و ضعف طرح مذکور

ایجاد زمینه‌های تشویقی جهت مشارکت فعال پرسنل در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی

همکاری و هماهنگی با سرپرستاران و مربیان در جهت ارتقاء سطح آموزش سلامت به مددجو

ارتقاء کیفیت برنامه­های آموزش سلامت به مددجو

پیشنهاد تهیه کتب، مجلات، جزوات و وسائل کمک آموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهی کارکنان گروه پرستاری

شرکت فعال در سمینارها، کنگره­ها جهت ارائه روش­های اثربخش و مؤثرتر در ارائه خدمات آموزش سلامت

ارائه تازه­ها و نتایج تحقیقات جدید (به شکل کنفرانس، پمفلت، جزوه و ....)

همکاری و مشارکت در انجام طرح­های پژوهشی

بررسی رضایتمندی مددجویان ازآموزشها

 

محورهای اصلی آموزش به مددجو:

الف- آموزش بدوورودبیمارشامل:

معرفی فرد آموزش دهنده به بیمار

آشنایی با محیط فیزیکی بخش، مقررات بیمارستان،روتین بخش (زمان غذا دادن، ساعات ملاقات، ساعات گرفتن علائم حیاتی روتین،زمان دارو دادن و...)

آموزش استفاده از وسایلی مانند:زنگ اخبار،تخت،تلفن،کلید های چراغ برق،تلویزیون و ...

 

  پرستارادمیت کننده،مسئول آموزش زمان پذیرش می باشد.

Template settings