ميز خدمت الكترونيك
 

 
دفتر بهبود کیفیت بیمارستان فیروزگر در سال ۱۳۸۹ تحت عنوان واحد تعالی و حاکمیت خدمات بالینی فعالیت خود را آغاز نمود . این واحد با ابلاغ برنامه اعتبار بخشی بیمارستانها از سوی وزارت متبوع در سال ۱۳۹۱ به دفتر بهبود کیفیت ارتقاء یافته است.


کارشناس واحد بهبود کیفیت: فرزانه مصطفایی
مدرک تحصیلی: کارشناسی پرستاری
شماره تلفن داخلی: ۷۱۵

مکان فعلی این واحد در ساختمان شماره یک در طبقه منفی یک و تحت نظارت مستقیم مدیریت بیمارستان می باشد. استانداردهای اعتبار بخشی ملی و بین المللی جهت ارتقای کیفیت ارائه خدمات و ایمنی بیمار در راستای اهداف وزارت بهداشت، در حال اجرا است.

اهداف :
هدف ما افزایش رضایتمندی مشتریان بیرونی (بیماران، همراهان) و مشتریان داخلی (پزشکان، پرستاران، کارکنان و فراگیران) با بهره گیری از استانداردهای اعتباربخشی و نتایج حاصل از ارزیابی های داخلی و خارجی است.

شرح وظایف :
 • پیگیری و هماهنگی پیاده سازی استانداردهای اعتبار بخشی در بخش ها و واحدهای مختلف بیمارستان
 • تدوین و بازنگری سند استراتژیک
 • پایش برنامه های عملیاتی و بهبود کیفیت
 • تحلیل و پایش شاخص ها
 • کنترل مستندات درون سازمانی
 • نظارت بر فعالیت کمیته های بیمارستانی
 • تجزیه و تحلیل رضایت سنجی بیماران بستری و سرپایی
 • طراحی و تولید مستندات مورد نیاز سازمان
 • تهیه گزارش عملکرد ماهانه یا سالانه مرکز و ارائه به مدیران ارشد یا سازمانهای بالادستی
 • شناسایی فرصتهای بهبود و چالش ها و ارائه پیشنهادات اصلاحی به مدیریت یا ریاست مرکز
 • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
Template settings