ميز خدمت الكترونيك

 

بیمارستان فیروزگر طرف قرارداد با بیمه های تامین اجتماعی،‌خدمات درمانی و نیرو های مسلح می باشد. و جهت بیمه های تکمیلی صورت حساب ارائه می دهد.

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
Template settings