ميز خدمت الكترونيك
نام و نام خانوادگی: نازیلا موسی زاده
مترون بیمارستان فیروزگر

اهـداف مدیریت پرستاری:
 • ارتقاء فرآیندهای مدیریت پرستاری در حیطه های
 •       برنامه ریزی 
 •       منابع انسانی
 •       ارزیابی
 •       ارزشیابی
 •       آموزش کارکنان
 •       آموزش بیماران
 • ارتقاء سطح رضایت مندی بیماران  از خدمات پرستاری
 • ارتقاء رضایت مندی کارکنان از طریق ایجاد ارتباط موثر و حفظ شان و کرامت و منزلت کارکنان و ایجاد امکانات رفاهی
 • ارتقاء کیفیت خدمات پرستاری ازطریق تدوین ،استقرارواجرای استانداردها وخط مشی ها و راهنماهای پرستاری در راستای مدیریت استراتژیک بیمارستان
 • ارتقاء سیستم مدیریت کنترل عفونت از طریق سیستم گزارش دهی-آموزش و ارزیابی
 • مشارکت فعال جهت استقرار نظام های کیفیت (اعتبار بخشی، ایمنی بیمار و ....)
 • اجرای قانون  بهره وری و کاهش ساعت کاری پرستاری و سیستم پرداخت مبتنی بر عملکرد
 • حل مسائل و مشکلات پرستاری از طریق کمیته پرستاری و کمیته های نیروی انسانی، نقل و انتقالات، انضباط کاری، ارزیابی، آموزش، ارزشیابی
 • ارتقاء سیستم رسیدگی به شکایات بیماران
 • ارتقاء فرایند ثبت و مستندسازی
 • ارتقاء فرآیند مدیریت احیاءقلبی و ریوی
 • ارتقاء فرآیند احتیاطات استاندارد
 • ارتقاء شاخص های کلیدی عملکرد با اولویت بخشهای  اورژانس، اتاقهای عمل، بخشهای ویژه وسایر بخشهای درمانی
Template settings