ميز خدمت الكترونيك

رسالت (Mission) بیمارستان فیروزگر

بهره گیری از شیوه های نوین علمی،پژوهشی به منظور درمان ارتقاء سطح سلامت و آموزش علوم پزشکی

 
 چشم انداز (Vision) بیمارستان فیروزگر

ما برانیم که بعنوان یکی از برترین مراکز آموزشی پژوهشی درمانی در سطح منطقه و خاورمیانه باشیم.

 

ارزش های (Values) بیمارستان فیروزگر

  • فضای ایمن
  • یاری رسانی
  • رعایت حقوق و حرمت بیمار و همراهان
  • وجدان کاری و مشارکت
  • زیست بوم پاک
  • گرامیداشت کارکنان و توسعه نوآوری
  • رهبری و درستکاری
Template settings